menu

 • 01

  DNA i Strategia

  DNA i Strategia

 • 02

  Dywersyfikacja

  Dywersyfikacja

 • 03

  Zespół

  Zespół

 • 04

  Q&A

  Q&A

 • 05

  Aktualności

  Aktualności

 • 06

The Fund for restructuring and appreciation of enterprises

Dostarczając metodologię i kapitał do €5M przedsiębiorstwom sektora realnej gospodarki, nowych technologii oraz inwestując w aktywa zabezpieczone i nieruchomości w obszarze CEE dostarczamy unikalny lewar budowy wartości, transformacji i skalowania biznesu.

DNA i Strategia 01.

Model inwestycyjny

Averton Sterling to fundusz restrukturyzacji i rozwoju wnoszący kapitał oraz metodologię doradczą w celu podnoszenia wartości przedsiębiorstw i nieruchomości w 3 modelach:

 • Zaangażowanie Funduszu w budowę wartości w obszarze zarządzania restrukturyzacją, optymalizację i rozwój przedsiębiorstw portfelowych.
 • Skalowanie do M&A. Gotowość dostarczenia fuzji kapitału finansowego i merytorycznego w rundach inwestycyjnych na skalowanie biznesu (faza II  i III do wyjścia z inwestycji).
 • Restrukturyzacyjne partnerstwo mediacyjno-kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwem, akcjonariatem i wierzycielami (Bankiem).
Portfolio
slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image

_ Aktywa zabezpieczone

Definicja przewagi konkurencyjnej w innowacji procesowej, efektywność pozyskiwania kapitału, wysoki wskaźnik nakład / efekt, bezpieczeństwo, wizja w zarządzaniu strategicznym.

 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

 • Nieruchomości, wierzytelności i aktywa zabezpieczone

 • Rozwój i skalowanie biznesu

_ Nieruchomości

Zdyskontowane transakcje nabycia, restrukturyzacja i rozwój, unikalne projektowanie krańcowej użyteczności dla odbiorcy finalnego, sprawność organizacyjna, komercjalizacja i sprzedaż.

 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

 • Nieruchomości, wierzytelności i aktywa zabezpieczone

_ FinTech

Przyszłość aplikacji dla globalnej populacji użytkowników indywidualnych bazująca na infrastrukturze instytucji rynku kapitałowego.

 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

 • Rozwój i skalowanie biznesu

_ Energia Odnawialna

Jedna z najsilniejszych odpowiedzi na tempo zmian zachodzących w relacjach pomiędzy konsumentami energii, a środowiskiem naturalnym.

 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

 • Nieruchomości, wierzytelności i aktywa zabezpieczone

 • Rozwój i skalowanie biznesu

_ Biotechnologia

Fuzja technologii, biologii i medycyny. Jeden z najszybciej budujących wartość segmentów innowacyjnej gospodarki realnie zmieniający jakość życia.

 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

 • Rozwój i skalowanie biznesu

_ Handel elektroniczny

W warunkach post-pandemii niekwestionowany zwycięzca tzw. nowej normalności w obszarze wymiany towarów. Segment rosnący wykładniczo, dynamizowany rozwojem Internetu, mediów społecznościowych i systemowymi ograniczeniami mobilności.

 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

 • Rozwój i skalowanie biznesu

_ Produkcja wielkoseryjna

Realna gospodarka, produkcja wielkoseryjna i przemysł specjalistyczny.

 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

 • Nieruchomości, wierzytelności i aktywa zabezpieczone

 • Rozwój i skalowanie biznesu

_ Aplikacje mobile i technologia 5G

Rynkowe zastosowania aplikacji technologii mobilnej piątej generacji.

 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

 • Rozwój i skalowanie biznesu

_ Przemysł 4.0

Inteligentne koniunkcje cyber-fizycznych systemów produkcji i mobilności obiektów oraz transmisji danych.

 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

 • Rozwój i skalowanie biznesu

_ Klasyczna Motoryzacja

Inwestycje średnio-okresowe w aktywa nieskorelowane z koniunkturą gospodarczą.

 • Nieruchomości, wierzytelności i aktywa zabezpieczone

_ Sztuka i Kolekcje

Inwestycje w pełne kolekcje jako nośniki wartości materialnej o wysokiej dynamice wzrostu wyceny.

 • Nieruchomości, wierzytelności i aktywa zabezpieczone

Specjalizacja

 

Audyt i Due Diligence Optymalizacja i remodelowanie Doradztwo strategiczne Strategia inwestycyjna Finansowanie i kapitał Wsparcie zarządzania Budowa wartości M&A

Firmy konsultingowe 

Fundusze VC 

Private Equity 

Bank inwestycyjny 

Dotacje publiczne 

Averton Sterling ASI 

Dywersyfikacja 02.

Selektywny dobór targetów oraz metodologia remodelowania biznesu pozwalają na realizację inwestycji o ponad – standardowych wskaźnikach zwrotu z kapitału (ROE).

Strategia dywersyfikacja inwestycji na poziomie sektorów gospodarki oraz celów inwestycyjnych zabezpieczona została zapisami statutowymi oraz Regulaminem i Polityką Funduszu Averton Sterling ASI i potwierdzona wpisem do rejestru zewnętrznie zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Restrukturyzacja

Fuzje

Przejęcia

Rozwój

Venture

Skalowanie biznesu

Nieruchomości

Wierzytelności

Aktywa zabezpieczone

03. Zespół

dr Jakub Niestrój

Szerokie doświadczenie w obszarze restrukturyzacji, inwestycji i zarządzaniu projektami dla sektora dużych przedsiębiorstw, MŚP & start-up, spółek Skarbu Państwa i administracji publicznej o wartości > 0.5 mld zł.

W przeszłości członek zarządu spółek z grupy Alteverso. Odpowiedzialny za realizację projektów priorytetowych, pozyskiwanie finansowania i budowę relacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Europie Zachodniej.

Pełnił obowiązki Eksperta w WYG International – spółce należącej do WYG Group – brytyjskiej grupy notowanej na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych specjalizującej się w doradztwie ekonomicznym oraz inżynieryjnym oraz Starszego Konsultanta w Simon Kucher & Partners – wiodącej firmie specjalizującej się w polityce cenowej i zarządzaniu sprzedażą.

Inwestor i członek rad nadzorczych podmiotów sektora doradczego i finansowego (m.in. Alteverso Group, Vortune Equity Group SA, AFI Q Value SA). Twórca rozwoju i współwłaściciel wiodącej w Polsce platformy equity crowdfundingu Crowdway.pl.

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W 2012 decyzją Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach otrzymał tytuł naukowy doktora w dziedzinie Ekonomii.

Mateusz Mazur r.pr.

Od kilkunastu lat związany z rynkiem inwestycyjnym i finansowym. Ekspert i radca prawny z szerokim doświadczeniem transakcyjnym. Uczestniczył w największych polskich przedsięwzięciach prowadzonych w formule ESCO i PFC.

Wielokrotnie członek zarządów i rad nadzorczych znaczących grup kapitałowych (Navi Group SA, GK Prodigo SA).

Z pasją angażujący się w projektowanie i realizację ambitnych przedsięwzięć kapitałowych o jednostkowej wartości  kilkuset milionów złotych.

Ekspert rynku obrotu wierzytelnościami oraz sektora przemysłowego gospodarowania odpadami realizowanego w modelu circullar economy oraz zero-waste.

Radca prawny z szerokim doświadczeniem transakcyjnym. Uczestniczył w największych polskich przedsięwzięciach prowadzonych w formule ESCO i PFC, w których wdrażał rozwiązania sekurytyzacyjne. Współpracował z instytucjami rynku kapitałowego, odpowiedzialny m.in. za przedsięwzięcia asset -management. Prowadził restrukturyzacje przedsiębiorstw sektora handlu i sprzedaży oraz branż produkcyjnych.

Specjalizuje się w dziedzinie efektywnej transformacji strukturalno-finansowej łącząc umiejętność odbudowy wartości przedsiębiorstw znajdujących się w procesie zmiany procesowej, a także zagrożonych upadłością lub likwidacją.

Karina Januszko

Dyrektor Operacyjna Funduszu. Odpowiedzialna za wdrożenie strategii Funduszu, pozyskiwanie kapitału inwestycyjnego, akwizycję i rozwój biznesu oraz zarządzanie projektami strategicznymi.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Medycznej. Karierę związała z rynkiem inwestycyjnym z powodzeniem rozwijając biznes na wyższych stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich m.in. w: Bank BZWBK, Bank Millenium, Xelion, Kredyt Inkaso, Investment Union, SAF, Aforti.

slide image slide image slide image

Q&A 04.

Inwestor

Projektodawca

Jakie korzyści dla Inwestora są związane z objęciem akcji Funduszu?

Możliwość pomnażania kapitału w projektach inwestycyjnych znacząco wykraczających ponad rynkowy standard stóp zwrotu z kapitału (ROE).

Możliwość partycypowania indywidualnych inwestorów w rentownych projektach inwestycyjnych zarezerwowanych dla sektora private-equity.

Jaki jest minimalny i maksymalny ticket inwestycyjny?

Wysokość ticketu inwestycyjnego dla inwestorów prywatnych jest zmienna i uzależniona od warunków emisji oraz struktury projektu. Standardowo tickety inwestycyjne przyjmują wartość od 0.1 do 5M PLN dla projektów polskich oraz 0.1 do 5M Euro dla projektów zagranicznych.

Minimalna wysokość ticketu inwestycyjnego dla inwestorów instytucjonalnych to 10M PLN.

W jakiej formie prawnej obejmowane są jednostki uczestnictwa Funduszu?

01. Instrumenty udziałowe (equity)

02. Instrumenty dłużne (corporate & private debt)

03. Instrumenty mezzanine

W jakie sektorach gospodarki inwestuje Fundusz?

Fundusz realizuje cele inwestycyjne w 11 sektorach gospodarki i 3 modelach inwestycyjnych. Sektory to:

01. Nieruchomości

02. Produkcja wielkoseryjna

03. Energia odnawialna

04. Biotechnologia

05. Aktywa zabezpieczone, w tym wierzytelności

06. Handel elektroniczny

07. Aplikacje mobilne i technologia 5G

08. Przemysł 4.0

09. FinTech

10. Sztuczna inteligencja

11. Sztuka i kolekcje

Modele inwestycyjne to:

01. Restrukturyzacja, fuzje i przejęcia

02. Rozwój, venture i skalowanie biznesu

03. Nieruchomości, wierzytelności i aktywa zabezpieczone

Czym różni się Fundusz Averton Sterling ASI od innych funduszy działających na rynku?

Fundusz jako nieliczna instytucja inwestycyjna na rynku umożliwia partycypację w rentownych projektach odbudowy wartości przedsiębiorstw dostarczając zakres zaangażowania w projekt łącząc funkcję funduszu VC, firmy doradczej i private equity:

01. Audyt i Due Diligence

02. Optymalizacja i remodelowanie

03. Doradztwo strategiczne

04. Strategia inwestycyjna

05. Finansowanie i kapitał

06. Wsparcie zarządzania

07. Budowa wartości

08. M&A

Na jakich warunkach dokonywana jest dezinwestycja i wyjście Funduszu?

Z perspektywy Inwestora 36 – 60 miesięcy w programach inwestycyjnych kategorii „equity” oraz 24 – 36 miesięcy w programach inwestycyjnych kategorii „corporate debt”.

Z perspektywy Przedsiębiorstwa polityka inwestycyjna i model działania Funduszu zakładają zdolność Stron do określenia warunków wyjścia z inwestycji jeszcze na etapie Umowy Inwestycyjnej (UI). Umowa inwestycyjna definiuje algorytm pozwalający na kalkulację parametrów dezinwestycji Funduszu w zależności od wartości KPI zdefiniowanych w UI. Stosowane modele dezinwestycji to:

01. IPO (debiut giełdowy)

02. MBO (wykup menedżerski)

03. Opcja PUT z uwzgl. zdefiniowanej IRR

04. M&A przez Inwestora Strategicznego z uwzględnieniem zdefiniowanej IRR + premii za wzrost wartości wyceny przy Transakcji.

Jakie są źródła kapitału Funduszu?

Fundusz zasilany jest kapitałem publicznym oraz kapitałem prywatnym polskim i zagranicznym.

Jaka jest cena objęcia 1 jednostki uczestnictwa lub certyfikatu Funduszu?

Oferta uzależniona jest od warunków emisji.

Jaka jest docelowa wartość Funduszu?

Docelowa wartość aktywów netto Funduszu przed akceleracją wynosi 200M PLN.

W jaki sposób można pozyskać informację na temat aktualnej oferty inwestycyjnej?

Aktualna oferta inwestycyjna Funduszu dostępna jest po przesłaniu zgłoszenia na adres email: [email protected]

Jakie są główne założenia Funduszu?

Bazując na racjonalnej ocenie sytuacji rynku inwestycyjnego oraz analizie systemowych wyzwań stojących przed polską przedsiębiorczością w kolejnych latrach Fundusz zdefiniował trzy unikalne elementy, pozwalające na znaczące lewarowanie efektywności w budowie wartości aktywów netto pomnażając zyski Inwestorów:

01. Skalowanie do M&A. Gotowość dostarczenia kapitału finansowego i merytorycznego w rundach inwestycyjnych na skalowanie biznesu (faza III do M&A)

02. Zaangażowanie w odbudowę wartości. Zaangażowanie Funduszu w obszar zarządzania restrukturyzacją, optymalizację, rozwój i budowę wartości przedsiębiorstw portfelowych.

03. Partnerstwo mediacyjno-kapitałowe. Partnerstwo Funduszu w modelu mediacyjno -kapitałowym pomiędzy przedsiębiorstwem, akcjonariatem i wierzycielami (Bankiem).

Na jaki okres dokonywane są inwestycje przez Inwestorów prywatnych?

Z perspektywy Inwestora 36 – 60 miesięcy w programach inwestycyjnych kategorii „equity” oraz 24 – 36 miesięcy w programach inwestycyjnych kategorii „corporate & private debt”.

Na czym polega model współpracy Funduszu z Przedsiębiorstwem?

Fundusz przeprowadza proces due diligence, określane są warunki umowy inwestycyjnej definiujące wymiar zaangażowania kapitałowego, cele do osiągnięcia i parametry dezinwestycji. Fundusz we ścisłej współpracy z Zarządem i Właścicielem Przedsiębiorstwa projektuje, a następnie wdraża kolejno programy: restrukturyzacji, optymalizacji modelu biznesowego, inwestycji rozwojowych celem podniesienia wartości wyceny Przedsiębiorstwa.

Fundusz wnosi kapitał finansowy oraz know-how, obejmuje udziały lub akcje oraz z góry określa brzegowe parametry wyjścia z inwestycji.

Model współpracy z Funduszem cechują 3 charakterystyczne elementy: a) bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe oraz wsparcie zarządzania strategicznego, b) orientacja na cele strategiczne i budowę wartości przedsiębiorstwa, c) warunki wyjścia uzależnione od wskaźników efektywności restrukturyzacji.

Jak przebiega proces kwalifikacji Przedsiębiorstwa do inwestycji?

Polityka inwestycyjna Funduszu przewiduje 2-poziomową weryfikację prospektów na etapie decyzji inwestycyjnej. Pozytywny wynik walidacji poziomu pierwszego wymaga analizy compliance prawno-finansowego, drugi poziom oznacza konieczność pozytywnego testu 4 z 6 kryteriów inwestycyjnych przez Komitet Inwestycyjny:

01. Przedsiębiorstwa realnej gospodarki i aktywa zabezpieczone

02. Zaangażowany i zdeterminowany Zespół właścicielsko-zarządczy

03. Potencjał ROI dla Funduszu w okresie 12 – 36 miesięcy

04. Skalowalny model biznesowy

05. Przestrzeń i zgoda na optymalizację struktur, procesów i modelu biznesowego

06. Warunki wyjścia z inwestycji zdefiniowane na etapie Umowy Inwestycyjnej.

Celem zgłoszenia projektu należy przesłać zgłoszenie z prezentacją Przedsiębiorstwa na adres: [email protected]

Czym różni się Fundusz Averton Sterling ASI od innych funduszy działających na rynku?

Averton Sterling buduje przewagę konkurencyjną na styku działalności funduszu inwestycyjnego, firmy doradczej oraz interim management dla projektów venture oraz przedsiębiorstw znajdujących się w okresie dynamicznej zmiany.

Jako niezależny Partner kapitałowo – doradczy oferuje wybranym Przedsiębiorstwom współpracę przy restrukturyzacji lub optymalizacji, w unikalny na rynku sposób, łącząc trzy priorytety współpracy z Projektodawcą.

01. Bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe oraz wsparcie zarządzania strategicznego

02. Orientacja na cele strategiczne i budowę wartości przedsiębiorstwa

03. Warunki wyjścia uzależnione od wskaźników efektywności restrukturyzacji.

Jakie korzyści dla Przedsiębiorstwa wynikają ze współpracy z Funduszem?

Podstawową korzyścią Przedsiębiorstwa ze współpracy z Funduszem jest powstrzymanie negatywnych tendencji wywołanych spadkiem płynności finansowej, modyfikacja modelu biznesowego, transfer know-how w obszarze skalowania biznesu oraz odbudowa wartości wyceny Przedsiębiorstwa.

Czy Fundusz obejmuje pakiet kontrolny w strukturze udziałowej Przedsiębiorstwa?

Objęcie pakietu kontrolnego udziałów lub akcji nie stanowi priorytetu zaangażowania Funduszu.

Na jakich warunkach dokonywana jest dezinwestycja i wyjście Funduszu?

Polityka inwestycyjna i model działania Funduszu zakładają zdolność Stron do określenia warunków wyjścia z inwestycji jeszcze na etapie Umowy Inwestycyjnej (UI). Umowa inwestycyjna definiuje algorytm pozwalający na kalkulację parametrów dezinwestycji Funduszu w zależności od wartości KPI zdefiniowanych w UI. Stosowane modele dezinwestycji Funduszu to:

01. IPO (debiut giełdowy)

02. MBO (wykup menedżerski)

03. opcja PUT z uwzgl. zdefiniowanej IRR

04. M&A przez Inwestora Strategicznego z uwzględnieniem zdefiniowanej IRR + premii za wzrost wartości wyceny przy Transakcji.

W jakie sektorach gospodarki inwestuje Fundusz?

Fundusz realizuje cele inwestycyjne w 11 sektorach gospodarki i 3 modelach inwestycyjnych. Sektory to:

01. Nieruchomości

02. Produkcja wielkoseryjna

03. Energia odnawialna

04. Biotechnologia

05. Aktywa zabezpieczone, w tym wierzytelności

06. Handel elektroniczny

07. Aplikacje mobilne i technologia 5G

08. Przemysł 4.0

09. FinTech

10. Sztuczna inteligencja

11. Sztuka i kolekcje

Modele inwestycyjne to:

01. Restrukturyzacja, fuzje i przejęcia

02. Rozwój, venture i skalowanie biznesu

03. Nieruchomości, wierzytelności i aktywa zabezpieczone

Jakie parametry powinno spełniać Przedsiębiorstwo, aby nawiązać współpracę z Funduszem?

Polityka inwestycyjna Funduszu przewiduje 2-poziomową weryfikację prospektów na etapie decyzji inwestycyjnej. Pozytywny wynik walidacji poziomu pierwszego wymaga analizy compliance prawno-finansowego, drugi poziom oznacza konieczność pozytywnego testu 4 z 6 kryteriów inwestycyjnych przez Komitet Inwestycyjny:

01. Przedsiębiorstwa realnej gospodarki i aktywa zabezpieczone

02. Zaangażowany i zdeterminowany Zespół właścicielsko-zarządczy

03. Potencjał ROI dla Funduszu w okresie 12 – 36 miesięcy

04. Skalowalny model biznesowy

05. Przestrzeń i zgoda na optymalizację struktur, procesów i modelu biznesowego

06. Warunki wyjścia z inwestycji zdefiniowane na etapie Umowy Inwestycyjnej

Celem zgłoszenia projektu należy przesłać zgłoszenie z prezentacją Przedsiębiorstwa na adres: [email protected]

Jaki jest typowy czas cyklu inwestycyjnego Funduszu?

Inwestycje Funduszu prowadzone są w 3 horyzontach czasowych:

01. Projekty terminowe krótkie (12 miesięcy)

02. Projekty rozwojowe średniookresowe (18-36 miesięcy)

03. Projekty strategiczne (36-60 miesięcy)

Jakie są źródła kapitału Funduszu?

Fundusz zasilany jest kapitałem publicznym oraz kapitałem prywatnym polskim i zagranicznym.

W jakiej formie dokonywana jest inwestycja?

01. Instrumenty udziałowe (equity)

02. Instrumenty dłużne (corporate debt)

03. Instrumenty mezzanine

W jaki sposób Fundusz inwestuje w nieruchomości?

Fundusz nabywa nieruchomości, aktywa majątku trwałego lub zorganizowane części przedsiębiorstw celem wyekstrahowania nieruchomości, restrukturyzacji, optymalizacji formalno-prawnej, przeprowadzenia procesu projektowego, uzyskania stosownych zgód – celem podniesienia wartości nieruchomości i dalszej odsprzedaży.

Aktualności 05.

ui/arrow

Nowy

Rejestracja pierwszego celowego Funduszu aprecjacji aktywów "Alpha"

W ramach Averton Sterling ASI zgłoszona została rejestracja pierwszego celowego Funduszu aprecjacji aktywów "Alpha"
Zgłoszenia poboru ofert można przesyłać na adres email: [email protected]

0kB

Czytaj dalej

ui/arrow

Nowy

Wyzwania rynku inwestycyjnego w PL - restrukturyzacja, konsolidacja, MBO, sukcesja

Globalne mierniki nie ujawniają często istotnych procesów i tendencji zachodzących na poziomie mezoekonomicznym. Dojrzewająca gospodarka wymaga od przedsiębiorstw budujących przewagę konkurencyjną coraz większej produktywności i wydajności ekonomicznej.
W polskich przedsiębiorstwach regularnie rośnie zadłużenie wykazujące utratę wartości w tym wartość kredytów zagrożonych (NPL).  W sektorze MŚP w okresie 2017 – 2019 wzrost ten wyniósł aż 28% i stanowi 27 mld zł. Zjawisku temu towarzyszył regularny wzrost liczby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.  W 2019 roku w Polsce toczyło się 1019 postępowań (o 15% więcej, niż dwa lata wcześniej). Praktyka wskazuje, że polska restrukturyzacja nie kojarzy się z remodelowaniem biznesu, a odbywa się najczęściej w trybie minimalizacji strat wierzycieli w obliczu upadłości. Zjawisko to ma  w Polsce charakter luki systemowej i wynika z niskiego zaufania uczestników rynku do rozwiązań trójstronnych, a także niskiej popularyzacji działalności funduszy typu distressed & insolvency.

Czytaj dalej

ui/arrow

Nowy

SARS CoV-2 jako kumulatywny czynnik recesji o opóźnionym działaniu

Epidemia wywołana wirusem SARS CoV-2 w istotny sposób wpływa na realia gospodarcze i społeczne. Na skutek pandemii, nastąpiły znaczące zakłócenia w funkcjonowaniu biznesu, szczególnie w sektorze MŚP.
Diagnoza zjawisk recesyjnych bezpośrednio i pośrednio wpływających na realia funkcjonowania polskich przedsiębiorstw uprawnia do wniosku, że podobnie, jak podczas kryzysu w latach 2008 – 2012, także teraz niezbędne jest wdrożenie programów naprawczych w wielu przedsiębiorstwach najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii. Zakłócenia gospodarcze wywołane epidemią powodujące znaczący spadek aktywności gospodarczej to przede wszystkim:
 • regres popytu w rezultacie spadku konsumpcji
 • spadek przychodów przedsiębiorstw i dochodów konsumentów indywidualnych
 • niestabilność na rynkach finansowych, w tym inflacja, spadek cen aktywów, wzrost cen surowców, osłabienie kursów walut i pogorszenie płynności
 • turbulencje związane z zerwaniem łańcuchów dostaw
 • ograniczenie dostępności kredytów inwestycyjnych, obrotowych i konsumpcyjnych
 • pogorszenie ogólnej kondycji przedsiębiorstw i spadek nastrojów po stronie popytu.
Szacuje się, że luka finansowa w sektorze przedsiębiorstw w Polsce związana z negatywnym wpływem pandemii przyjmuje wartość 220 mld zł, co stanowi ok. 10% PKB Polski, z czego aż 117 mld zł to luka finansowa w sektorze MŚP.

Czytaj dalej

ui/arrow

Nowy

Wyzwania rynku inwestycyjnego w PL - venture capital

W 2019 rok zainwestowano w polskie przedsięwzięcia venture kwotę stanowiącą równowartość inwestycji dokonanych łącznie w okresie wcześniejszych 10 lat. Pod względem udziału inwestycji venture w wartości PKB Polska w 2019 r. awansowała z 21 miejsca w Europie (0,006%, 2018) na 10 pozycję, zrównując tym samym poziom wydatków ze średnią europejską (0,05%).
Przyznać należy, że dynamika przyrostu nakładów na innowacje w Polsce jest imponująca jednak zwraca uwagę specyficzna struktura kapitału w zakresie źródeł finansowania, typologii targetów inwestycyjnych oraz wartości średniej transakcji. Polska przedsiębiorczość wczesnego rozwoju (faza zalążkowa i start-up) finansowana jest w przeważającej większości przez kapitał polski (95% transakcji), z czego 88% transakcji sfinansowano ze środków publicznych. W Polsce istnieje znaczący niewykorzystany potencjał dla prywatnego kapitału, zagranicznego i polskiego, profesjonalnie agregowanego, zarządzanego oraz inwestowanego w modelu smart-money. Potrzebna jest większa symetria pomiędzy źródłem i wagą kapitału, publicznego i prywatnego, krajowego i zagranicznego inwestowanego w polskim sektorze venture. Powody są przede wszystkim dwa: kapitał prywatny tworzy ekosystem finansowania spółki w kolejnych fazach rozwoju, a ponadto zagraniczny kapitał zwiększa szanse międzynarodowej komercjalizacji projektów.

Czytaj dalej

Wczytaj więcej wiadomości

06.

Warszawa

ul. Poznańska 37
00-689 Warsaw, Poland

+48 22 490 50 00
[email protected]

Londyn

63-66 Hatton Garden
London, EC1N 8LE
United Kingdom

+44 203 930 16 52
[email protected]

Nieobsługiwana przeglądarka.

Witryna Averton Sterling nie będzie działać dobrze w przeglądarce Internet Explorer. Obsługujemy wszystkie najnowsze wersje głównych przeglądarek.

Proszę obróć swój telefon.

Dziękujemy.